Publications

2021

 1. Deep audio-visual learning: A survey

  Hao Zhu, Mandi Luo, Rui Wang, Aihua Zheng, and Ran He

  IJAC 2021

2020

 1. AOT: Appearance Optimal Transport Based Identity Swapping for Forgery Detection

  Hao Zhu*, Chaoyou Fu*, Qianyi Wu, Wayne Wu, Chen Qian, and Ran He

  NeurIPS 2020

 2. Let’s Play Music: Audio-driven Performance Video Generation

  Hao Zhu, Yi Li, Feixia Zhu, Aihua Zheng and Ran He

  ICPR 2020

 3. Talking Face Generation via Learning Semantic and Temporal Synchronous Landmarks

  Aihua Zheng, Feixia Zhu, Hao Zhu, Mandi Luo and Ran He

  ICPR 2020 (Coming Soon)

 4. Arbitrary Talking Face Generation via Attentional Audio-visual Coherence Learning

  Hao Zhu, Huaibo Huang, Yi Li, Aihua Zheng, and Ran He

  IJCAI 2020

2019